>
logo
สรรพากร ออกโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ :
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
หนังสือรับรอง จดบริษัท รับรองโนตารี่ ปิดบริษัท
เปลี่ยนแปลงบริษัท ยื่นงบการเงิน แปลเอกสาร ยื่นงบ นารา

   สรรพากร ออก โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

กรมสรรพากร มีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข็มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจรสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว

กรมสรรพากร จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีสามารถจัด่ทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษี จึงขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ download โปรแกรมดังกล่าวได้ฟรีที่

www.rd.go.th/publish/41464.0.html

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

nara-office

adv1

notary

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

footnote

__________________________________________________________________________________________