บริการจดทะเบียน เปิดบริษัท แก้ไขรายการจดทะเบียน ฟรีค่าเดินทาง เราเข้าพบท่านเอง

ค่าบริการ

 • บริการ จดทะเบียนบริษัท ค่าบริการ 3,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน 3,500 บาท
 • จดทะเบียนเพิ่ม - ลด กรรมการ (เปลี่ยนแปลงกรรมการ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง - เพิ่ม วัตถุประสงค์ 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเพิ่ม ทุน2,500 บาท
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท (พร้อมตราประทับ) 2,500 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนตราประทับ 2,500 บาท
 • เปลี่ยนแปลงบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น 1,500 บาท
 • แก้ไขอำนาจกรรมการ 2,500 บาท
 • จัดทำ ตรวจสอบ และนำยื่น งบเปล่า ราคา 7,500 บาท
 • จัดทำ ตรวจสอบ และจดทะเบียนเลิก บริษัท/ ห้างหุ้น่วน ราคา 15,000 บาท

ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท
บาท

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท
(ราคาพิเศษ จนถึง 31/05/2560)

3,500
ขอหมายเลขผู้เสียภาษี
– 0 –
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 0 -
จัดทำตราประทับ
500
บวก ค่าธรรมเนียม – กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า
6,500
บวก ค่าเดินทางไปจดทะเบียน ณ จังหวัดท่าน (หมายเหตุ 3)
?

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
(เฉพาะ กรุงเพทฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี และ สมุทรปราการ เท่านั้น)

10,500

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด 
โทร 080 925 2000

ท่านไม่ต้องเดินทาง ฟรีค่าเดินทาง เราพบท่านเอง เราบริการได้ทั่วประเทศ

ติดต่ออื่นๆ

โทร 080 173 2000 , 080 174 2000 , 02 933 5511

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาอีเมล์ถึง CC : 53ac.com@gmail.com

เบอร์โทร อื่น 080 173 2000 , 080 174 2000 , 02 933 55 11

Line ID: nara53

map-350w

จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน เราบริการฝั่งธน - ทุกเขต ราคาเดียว ฟรีค่าเดินทาง (ท่านไม่ต้องเดินทาง)

ค่าบริการ 3,500 บาท

ทุกเขต ฟรีค่าเดินทาง เราเข้าพบท่านเอง

เปลี่ยนแปลง แก้ไข เอกสารบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนฝั่งธน - ทุกเขต ฟรีค่าเดินทาง

ค่าบริการ 2,500 บาท

ทุกเขต ฟรีค่าเดินทาง เราเข้าพบท่านเอง

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

 • แก้ไข บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • เปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • โอนหุ้น
 • สัญญาโอนหุ้น
 • คัด - รับรอง สำเนา (ค่าบริการ 300 บาท)

ค่าบริการ 1,500 บาท

ทุกเขต ฟรีค่าเดินทง เราเข้าพบท่านเอง

แปลเอกสาร แปลเอกสารจดทะเบียน

ค่าบริการ 500 บาท/หน้า

ทุกเขต ฟรีค่าเดินทง เราเข้าพบท่านเอง

รับรองเอกสาร โดยทนายโนตารี่พับลิค โนตารี่พับลิค ทนายเราเข้าพบท่าน ฟรีค่าเดินทาง - ใช้บริการรับรอง 2 รายการขึ้นไป

ราคา 1,000 บาท

ทุกเขต ฟรีค่าเดินทง เราเข้าพบท่านเอง (เฉพาะการใช้บริการ 2 เอกสาร ขึ้นไป)

คัดหนังสือรับรอง - ทุกเขต ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ และ
แสกนฟรี ส่งไลน์ หรือ อีเมล์ ก่อน 17.00 น.

ค่าบริการ 300 บาท
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

คัดงบการเงิน - ทุกเขต ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ และ
แสกนฟรี ส่งไลน์ หรือ อีเมล์ ก่อน 17.00 น.

ราคา 500 บาท

หนังสือบริคณห์สนธิ ทุกเขต ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ และ
แสกนฟรี ส่งไลน์ หรือ อีเมล์ ก่อน 17.00 น.

ค่าบริการ 300 บาท

ข้อบังคับบริษัท - คัดและรับรองสำเนา

ค่าบริการ 300 บาท

คัดคำรับรอง ตราประทับ - ทุกเขต ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ และ
แสกนฟรี ส่งไลน์ หรือ อีเมล์ ก่อน 17.00 น.

ค่าบริการ 300 บาท

เพิ่มเติม - จดทะเบียนบริษัทธนบุรี หรือ จดทะเบียนฝั่งธน ทุกเขต

จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดภายใน 1 วัน ได้อย่างไร

ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้  ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ  กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้

 1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
 2. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
 3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท)  เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม(มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน)  และผู้เริ่มก่อการ  และผู้เข้าซื่อซื้อหุ้นทุกคน  ให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น
 4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
 5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น  ใช้เงินค่าหุ้น  โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูงค่าหุ้น มาตรา 1110 วรรคสอง ก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

 1. ชื่อบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
 2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่/ สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน , Email และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 5 บาท)
 5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
 7. อากรแสตมป์ 200 บาท
 8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 9. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
 11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
 12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
 13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 14. ตราสำคัญ (ตราบริษัท)  บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญด้วย

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
 5. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ ว.)
 6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด
 8. หลักฐานในความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม  เช่น ธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต ลริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
 10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
 11. สำเนารายงานประชุมตั้งบริษัท
 12. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอาการ 200 บาท (ถ้ามี)
 13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น  แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท  ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน  โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
 15. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
 16. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญของบริเวณใกล้เคียง
 17. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกท่าน
 18. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 19. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย)

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ  ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคน รับรองความถูกต้อง  ยกเว้นสำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานการเป็นปู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน  ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนบริษัท

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด 
โทร 080 925 2000 (บริการฝั่งธน ธนบุรี ทุกเขตฝั่งธน)

ท่านไม่ต้องเดินทาง ฟรีค่าเดินทาง เราพบท่านเอง เราบริการได้ทั่วประเทศ

ติดต่ออื่นๆ

โทร 080 173 2000 , 080 174 2000 , 02 933 5511

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com
สำเนาอีเมล์ถึง CC : 53ac.com@gmail.com

เบอร์โทร อื่น 080 173 2000 , 080 174 2000 , 02 933 55 11

Line ID: nara53

contact

นารา แผนที่

เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบงาน เพื่อให้บริการกับลูกค้าจำนวนมาก ด้วยราคายุติธรรม

สำหรับบริษัทต่างชาติหรือร่วมทุนกับต่างชาติ เรามีเจ้าหน้าที่ ต่างชาติปฎิบัติงานเต็มเวลา ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอย่างแน่นอน

เรามีผู้สอบบัญชี ประจำสำนักงาน และนักบัญชีเราเอง ก็เชี่ยวชาญ เรื่องวางแผนภาษี ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจว่า เราได้วางแผนการเลิกอย่างรัดกุม และเสร็จตามกำหนดได้อย่างแน่นอน

ขอแสดงความนับถือ และขอบพระคุณอย่างสูง

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด โทร 080 925 2000 ,
โทร 080 173 2000 , 080 174 2000 , 080 286 , 2000

เราบริการ ครอบคลุมทุกเขต ฝั่งธน (ธนบุรี)

เจ้าหน้าที่เรา พร้อมให้บริการทุกเขตในกรุงเทพฯ - ฝั่งธน โดยเราจะส่งเจ้าหน้าที่ นำเอกสารให้ท่านเซ็นต์ และดำเนินการจดทะเบียน รวมถึงส่งคืนให้ท่าน โดยไม่คิดค่าเดินทาง และจะดำเนินการ อย่างเร่งด่วน

ท่านมั่นใจในบริการ เราได้ เราให้บริกาารทั่วประเทศ เรื่องงานจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ต่างๆ เกี่ยวกับ บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน

การจดทะเบียนบริษัท / เปลี่ยนแปลงรายการเอกสาร ของพื้นทีฝั่ง
ธน ธนบุรี และเขตอื่นๆ ในฝั่งธน ท่านสามารถดำเนินการ ได้ที่

 • ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ำ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000
  โทรศัพท์: 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์: 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทรศัพท์: 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี(ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924

เราสามารถช่วยเหลือท่าน ในสิ่งต่อไปนี้         

 1. จัดเตรียมเอกสารการเลิกจ้าง เลิกเช่าสำนักงาน และยกเลิกสัญญาอื่นๆ
 2. เป็นตัวกลาง ผู้ประสานงาน ระระหว่างบริษัทท่านกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
 3. จัดการ และขนย้าย ทรัพย์สินของบริษัทท่าน
 4. ดูแลรักษา และจัดเก็บทรัพย์สิน ถ้าจำเป้นเราจะดำเนินการถ่ายรูป หรือส่งหลักฐานการมีอยู่ ให้เป็นระยะ
 5. ดำเนินการเป็น ตัวแทน จัดจำหน่าย จัดหาผู้รับซื้อ
 6. เอกสารสำคัญและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เราสามารถดำเนินการจัดเก็บ และรวมถึงทำลายเมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายให้จัดเก็บ

ท่าน จดทะเบียน เปิดบริษัท เพิ่มกรรมการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่อยู่สำนักงาน เพิ่มทุน ลดทุน ด้วยตัวเอง

ท่าน จดทะบียน ด้วยตัวเอง และต้องการ ทนาย - ผู้สอบบัญชี รับรองการลงลายมือชื่อ เรายินดีรับรองให้ฟรี แต่ขอให้ท่านบริจาคเงินให้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อย่างน้อย 1,000 บาท

(โอนเงินเสร็จ ส่งสลิป ให้เรา กรุณาระบุชื่อบริษัท ท่านเป็นผู้โอน - ติดต่อเราก่อนโอนบริจาค)

หมายเหตุ
ติดต่อเรา ก่อนโอนบริจาค 080 174 2000
บริจาคให้โรงพยาลเด็ก(ใส่ชื่อ บจก.ท่าน) คลิ๊กที่นี้

จดทะเบียนด้วยตัวเอง ติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนกลาง

กรุงเทพฯ และนนทบุรี

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ำ) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000
โทรศัพท์: 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์: 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) โทรศัพท์: 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์: 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี(ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์: 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924

ส่วนภูิมิภาค

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ –  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5311 2736-7 โทรสาร. 0 5311 2738
chiangmai@dbd.go.th

เชียงราย –  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5374 4115-6 โทรสาร. 0 5374 4116
chiangrai@dbd.go.th

น่าน –  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน
โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034
nan@dbd.go.th

พะเยา –  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา
โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327
payaow@dbd.go.th

พิจิตร – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร
โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930
โทรสาร. 0 5665 2891
phichit@dbd.go.th

พิษณุโลก – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก
โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779
โทรสาร. 0 5521 6779
phitsanulok@dbd.go.th

เพชรบูรณ์ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. 0 5673 7042 ,0 5673 7044
โทรสาร. 0 5673 7043
phetchabun@dbd.go.th

แพร่ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่
โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616
โทรสาร. 0 5452 2052
phrae@dbd.go.th

แม่ฮ่องสอน – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743
maehongson@dbd.go.th

ลำปาง – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง
โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 ,
0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110
lampang@dbd.go.th

ลำพูน – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน
โทร. 0 5356 1483 โทรสาร. 0 5356 1483

อุตรดิตถ์ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572
uttaradit@dbd.go.th

ภาคกลาง

กำแพงเพชร – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
โทร. 0 5570 5171-3 โทรสาร. 0 5570 5172
kamphaengphet@dbd.go.th

ชัยนาท – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยนาท
โทร. 0 5642 1315-6 โทรสาร. 0 5642 1315
chainat@dbd.go.th

นครปฐม – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครปฐม
โทร. 0 3425 0620 . 0 3424 3652 , 0 3425 0620
โทรสาร. 0 3421 3529
nakhonpathom@dbd.go.th

นครสวรรค์  – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์
โทร. 0 5622 4560 , 0 5622 3712-3
โทรสาร. 0 5622 3713 , 0 5622 4560
nakhonsawan@dbd.go.th

นนทบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี
โทร. 0 2591 7882 , 0 2589 7958 โทรสาร. 0 2580 1071
nonthaburi@dbd.go.th

ปทุมธานี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี
โทร. 0 2567 0399 , 0 2567 0344 โทรสาร. 0 2567 3146
pathumthani@dbd.go.th

พระนครศรีอยุธยา – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0 3534 6227 โทรสาร. 0 3534 6229-30
ayuthaya@dbd.go.th

ลพบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี
โทร. 0 3642 1347 , 0 3641 3390
โทรสาร. 0 3641 3390 , 0 3641 3168
mailto:lopburi@dbd.go.th

สมุทรปราการ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ
โทร. 0 2701 9255 , 0 2701 9256 โทรสาร. 0 2701 9257
samutprakan@dbd.go.th

สมุทรสงคราม – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
92/11 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0 3471 6746 , 0 3471 1228 โทรสาร. 0 3471 1228
samutsongkhram@dbd.go.th

สมุทรสาคร – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
โทร. 0 3442 3231 , 0 3442 7529
โทรสาร. 0 3442 3231 , 0 3482 0268
samutsakhon@dbd.go.th

สระบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระบุรี
โทร. 0 3622 0293-4 , 0 3622 3205 (ON-LINE) โทรสาร. 0 3622 0294
saraburi@dbd.go.th

สิงห์บุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
โทร. 0 3653 9550 , 0 3653 9679 โทรสาร. 0 3653 9549
singburi@dbd.go.th

สุโขทัย – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5561 1742 , 0 5561 2822 , 0 5561 2558
โทรสาร. 0 5561 1801
sukhothai@dbd.go.th

สุพรรณบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0 3554 5705 , 0 3555 5025 โทรสาร. 0 3554 5705
suphanburi@dbd.go.th

อ่างทอง – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอ่างทอง
โทร. 0 3561 3521-2 โทรสาร. 0 3561 3521
angthong@dbd.go.th

อุทัยธานี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุทัยธานี
โทร. 0 5652 4776 , 0 5651 3819
โทรสาร. 0 5652 4776 , 0 5651 2570
uthaithani@dbd.go.th

ภาคตะวันออก

จันทบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี
โทร. 0 3930 1611 โทรสาร. 0 3931 1990
chanthaburi@dbd.go.th
ฉะเชิงเทรา – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
246/3 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0 3851 2223 , 0 3881 4436
โทรสาร. 0 3851 2223
chachoengsao@dbd.go.th

ชลบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี
43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9169 , 0 3827 4812 โทรสาร. 0 3827 9521
chonburi@dbd.go.th

ชลบุรี(สาขาพัทยา) –  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
33/32 ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 038-222106 , 038-222108, 038-2222109

ตราด – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
โทร. 0 3951 1530 โทรสาร. 0 3952 0704
trat@dbd.go.th

นครนายก – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครนายก
โทร. 0 3731 3181 , 0 3731 2262 โทรสาร. 0 3731 3181
nakhonnayok@dbd.go.th

ปราจีนบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0 3745 4070-1 , 0 3745 4071-2 โทรสาร. 0 3745 4070-1
prachinburi@dbd.go.th

สระแก้ว – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว
โทร. 0 3742 5042 โทรสาร. 0 3742 5043
srakae@dbd.go.th

ระยอง – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง
โทร.0 3869 4053-4 โทรสาร. 0 3869 4054
rayong@dbd.go.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
โทร. 0 4381 1435 โทรสาร. 0 4381 1431
kalasin@dbd.go.th

ขอนแก่น – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4324 1184 , 0 4324 1519
โทรสาร. 0 4324 1162 , 0 4324 3415
khonkaen@dbd.go.th

ชัยภูมิ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยภูมิ
โทร. 0 4483 0490-1 โทรสาร. 0 4483 0489
chaiyaphum@dbd.go.th

นครพนม – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 3957 , 0 4251 1887 , 0 4251 3888
โทรสาร. 0 4251 3888
nakhonphanom@dbd.go.th

นครราชสีมา – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราขสีมา
โทร.0 4425 9806-7 โทรสาร. 0 4425 9806-7
korat@dbd.go.th

บึงกาฬ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบึงกาฬ
โทร.0 4249 1960 โทรสาร. 0 4249 1970
bungkan@dbd.go.th

บุรีรัมย์ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 0 4466 6539  โทรสาร. 0 4466 6540
buriram@dbd.go.th

มหาสารคาม – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0 4372 5251 โทรสาร. 0 4374 0329
sarakham@dbd.go.th

มุกดาหาร – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 0 4263 2733 , 0 4261 4201 โทรสาร. 0 4263 2734
mukdaharn@dbd.go.th

ยโสธร – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
โทร. 0 4571 4069 โทรสาร. 0 4571 4069
yasothon@dbd.go.th

ร้อยเอ็ด – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร.0 4351 3736 , 0 4351 3738 , 0 4351 8089
โทรสาร. 0 4351 3736
roiet@dbd.go.th

เลย – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย
โทร. 0 4281 2759 โทรสาร.0 4281 2719
loei@dbd.go.th

ศรีสะเกษ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 0 4561 4063 , 0 4562 3016 โทรสาร. 0 4561 4063
sisaket@dbd.go.th

สกลนคร – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
โทร. 0 4271 5090 , 0 4271 6537 โทรสาร. 0 4271 5090
sakonnakhon@dbd.go.th

สุรินทร์ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์
โทร. 0 4451 2807 , 0 4451 8813 โทรสาร.0 4451 2807
surin@dbd.go.th

หนองคาย – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย
โทร. 0 4241 1528 , 0 4242 2813 โทรสาร. 0 4242 2813
nongkhai@dbd.go.th

หนองบัวลำภู – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
โทร. 0 4231 2731 , 0 4231 2732 โทรสาร. 0 4231 2732
nongbualumpoo@dbd.go.th

อำนาจเจริญ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
โทร. 0 4545 1453 ,0 4551 2118 โทรสาร. 0 4545 1433
amnatcharoen@dbd.go.th

อุดรธานี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4232 4969 , 0 4224 7324 โทรสาร. 0 4224 4192
udonthani@dbd.go.th

อุบลราชธานี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
โทร.0 4524 6108
โทรสาร. 0 4504 6108 , 0 4526 2790
ubonratchatani@dbd.go.th


ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. 0 3451 6856 , 0 3456 4297 , 0 3456 4301 , 0 3456 4314
โทรสาร. 0 3462 2125
kanchanaburi@dbd.go.th

เพชรบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3240 0771 โทรสาร. 0 3240 0772
phetchaburi@dbd.go.th

ราชบุรี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี
โทร. 0 3232 7586 โทรสาร. 0 3232 7586
ratchaburi@dbd.go.th

ประจวบคีรีขันธ์ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3261 1528 , 0 3260 3495 โทรสาร. 0 3261 1528
prachuap@dbd.go.th

ประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน) – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าหัวหิน

โทร. 032-520669, 032-520670

ตาก – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก
โทร. 0 5551 4582 โทรสาร. 0 5551 2546
tak@dbd.go.th

ตาก (สาขาแม่สอด) – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
โทร. 055-532404, 055-532405

 

ภาคใต้

กระบี่ – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่
โทร. 0 7563 2376 โทรสาร. 0 7563 2377
krabi@dbd.go.th

ชุมพร – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร
โทร. 0 7750 2233 , 0 7750 3097 โทรสาร. 0 7750 3097
chumphon@dbd.go.th

ตรัง – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง
โทร. 0 7521 5107-8 , 0 7521 5266 โทรสาร. 0 7521 5108
trang@dbd.go.th

นครศรีธรรมราช – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 0 7534 5415 , 0 7534 0065 โทรสาร. 0 7534 5416
nakhonsi@dbd.go.th

นราธิวาส – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนราธิวาส
โทร. 0 7351 4734 , 0 7351 4355 โทรสาร. 0 7551 4734
narathiwat@dbd.go.th

ปัตตานี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี
โทร. 0 7333 3603 โทรสาร. 0 7333 3606
pattani@dbd.go.th

พังงา – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพังงา
โทร. 0 7644 0635 , 0 7644 0636 โทรสาร. 0 7644 0636
phangnga@dbd.go.th

พัทลุง – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง
โทร. 0 7461 5162 โทรสาร. 0 7461 1344
phathalung@dbd.go.th

ภูเก็ต – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต
โทร. 0 7621 7406 , 0 7621 7746 , 0 7621 6578 โทรสาร. 0 7622 4419
phuket@dbd.go.th

ยะลา – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยะลา
โทร. 0 7324 7100 โทรสาร. 0 7324 7100 . 0 7324 3016
yala@thairegistration.com

ระนอง – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระนอง
โทร. 0 7782 3743 , 0 7782 1674 โทรสาร. 0 7782 1674
ranong@dbd.go.th

สงขลา – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา
โทร. 0 7422 5655 โทรสาร. 0 7422 5656 , 0 7422 5657
songkhla@dbd.go.th

สตูล – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล
โทร. 0 7473 0227-8 โทรสาร. 0 7473 0227
satun@dbd.go.th

สุราษฎร์ธานี – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7728 1328 , 0 7721 0303 โทรสาร. 0 7728 2584
suratthani@dbd.go.th

สุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย) – สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
119/18 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-427034

ศัพท์ ภาษาอังกฤษ เปิดบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท

company registration = จดทะเบียนบริษัท / เปิดบริษัท

Shares' increasing registration = จดทะเบียนเพิ่มทุน

modify company's objectives = เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

change company's address = เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน

shares' decreasing in capital = ลดทุน

add director = เพิ่มกรรมการ

withdraw (remove) director = ลดกรรมการ

Change in company's article = เปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

Company liquidation = บริษัท

คำศัพท์อื่นๆ เกียวกับ เอกสารจดทะเบียนบริษัท (เรามีบริการรับบแปล เอกสารหน้าละ 500 บาท)

Company certificate = ใบสำคัญจดทะเบียน

Company Affidavit = หนังสือรับรองบริษัท

Company memorandum = หนังสือบริคณฑ์สนธิ

Company article = ข้อบังคับบริษัท

VAT certificate = ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

VAT application form = แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01)