หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ดาว์นโหลดที่นี้


ข้อควรทราบเกี่ยวกับหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ ไม่ใช้เจ้าบ้าน(ตามทะเบียนบ้าน) ต้องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ การเป็นเจ้าของ อย่างเช่น ใบคำขอออกเลขที่บ้าน หรือ สำเนาโฉนด หรือสัญญากรณีมีการให้เช่าช่วง แล้วแต่กรณี หากมีสัญญาเช่า ให้ถ่ายสำเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแทนหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่