>

ปรึกษาคดีฟรี - รับว่าความ

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus
 

nara office

adv1 adv2
 

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด ได้จับมือกับพันธมิตรทางการค้า สำนักงานกฎหมาย ณัฐวัฒน์ ในการขยายงานบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ความจำเป็น ทางธุรกิจ ท่านสามารถเลือกใช้งานบริการที่หลากหลายได้มากขึ้น โดยเฉพาะบริการสำหรับ บริการ ว่าความ โดยยินดีให้คำปรึกษา ฟรี 24 ชั่วโมง

สำนักงานกฎหมาย ณัฐวัฒน์ ให้บริการครอบคลุมงานด้านต่างๆ ดังนี้

•รับเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีทุกประเภท เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีผู้บริโภค คดีปกครอง ฯลฯ
•รับมอบอำนาจเป็นโจทก์เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่ง เช่น กู้ยืม ละเมิด ผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย คดีที่ดิน การขอแสดงอำนาจพิเศษ คดีเช็ค ฉ้อโกง ฉ้อโกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ ฯลฯ ตลอดจนการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีอาญาทุกประเภท
•คดีแพ่งประเภทต่าง ๆ เช่น ฟ้องร้อง-ต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล เช่าซื้อ ซื้อ-ขายสินค้า บังคับจำนอง ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ร้องขอใช้ทางจำเป็น-ภาระจำยอม และคดีที่ดินทุกประเภท
•คดีละเมิดจากยานพาหนะ จากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ เช่น ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ และค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ
•คดีมรดก เช่น การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดก ร้องคัดค้านผู้จัดการมรดก ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกร่วมฟ้องขอแบ่งปันทรัพย์มรดก ในฐานะทายาท-ทายาทแทนที่-ผู้รับพินัยกรรม และรับทำพินัยกรรม
•คดีครอบครัว เช่น การร้องขอรับรองบุตร ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร การร้องขอให้มีอำนาจปกครองบุตร การร้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร ขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรส เรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเสียหายอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังรับดำเนินการยื่นคำร้องขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ ร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญคดีแรงงาน เช่น กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหาย
•ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี ตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดี เช่น ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด ขอให้งดการบังคับคดี ขอคุ้มครองระหว่างอุทธรณ์ ฏีกา ฯลฯ
•รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทุกประเภท
•รับมอบอำนาจยื่นคำขอ ขอใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ฯลฯ
สถานที่ตั้ง - สำนักงานกรุงเทพ


เวปไซท์ www.law53.com

สนใจบริการ ติดต่อ ทนายณัฐวัฒน์ โทร 081 629 3309

ข้อมูลเพิ่มเติม www.law53.com

สำนักงานกฎหมาย ณัฐวัฒน์
เลขที่ 5 ซอยศรีบูรพา 17 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 629 3309, 02 733 7143
แฟ็กซ์ 02 733 7143
อีเมล์ info@law53.com

 

__________________________________________________________________________________________