>

ปิดบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกกิจการ เลิกบริษัท

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus

ปิดบริษัท เลิกบริษัท เลิกห้างหุ้นส่วน เลิกกิจการ จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี จัดงบการเงินพร้อมตรวจสอบงบเลิก กว่า 30 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ต่อปี เลือกใช้บริการเรา จดทะเบียนเลิกกิจการ

nara office

adv1 adv2

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด


ค่าบริการ แบ่งเป็น 2 กรณี
(ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้ สำหรับบริษัท/หจก ไทย กรณีมีต่างชาติ อาจคิดค่าบริการเพิ่ม)

กรณีที่ 1: ค่าบริการเลิกกิจการสำหรับงบเปล่า 13,000 - 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเรียกเก็บเงิน ดังนี้

 • งวดที่ 1 เรียกเก็บเงิน เป็นจำนวน 9,740 บาท (สำหรับ 50% ของค่าบริการ เป็นจำนวน 7,500 บาท และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นเต็มจำนวน เป็นเงิน 2,240 บาท)
 • งวดที่ 2 เรียกเก็บส่วนที่เหลือเมื่อลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินสำหรับงบเลิกกิจการ อีกจำนวน 7,500 บาท อ้างถึงขั้นที่ 4 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ประมาณการ ค่าใช้จ่ายเลิกกิจการสำหรับงบเปล่า


บาท
(ไม่จด VAT)

บาท
(จด VAT)

ค่าบริการจดทะเบียนเลิกกิจการ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และที่กรมสรรพากร

8,000

10,000

ค่าบริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และจัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบเลิกกิจการ

5,000

5,000

จัดทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมนำยื่น ( 500 บาท ต่อเดือน) ต้องนำยื่นต่อโดยประมาณ 6 เดือน (ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ และต้องนำยื่นจนกว่าได้รับจดหมายอนุมัติให้ออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมสรรพากร)

???

???

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น

 • ค่าธรรมเนียม
 • ประมาณการค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 • ประมาณการค่าไปรษณีย์สำหรับจดหมายเชิญประชุม

 

1,040
1,000
200

 

1,040
1,000
200

 

รวม ค่าใช้จ่ายในการเลิกกิจการ

 

15,240

 

17,240

หมายเหต

 • งบเปล่า หมายถึง งบที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ และไม่ได้มีรายการยกมาอย่างเป็นสาระสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้ สำหรับบริษัท/หจก ไทย กรณีมีต่างชาติร่วมถือหุ้น หรือเป็นกรรมการ จะเรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท

กรณีที่ 2 ค่าบริการเลิกกิจการสำหรับบริษัททั่วไป (ดำเนินธุรกิจ) ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร สำหรับ ค่าบริการจดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และกรมสรรพากร เริ่มต้นที่ ราคา _______ บาท

ขั้นตอนการเลิกกิจการ ประกอบด้วย

ระยะเวลา

 

ขั้นตอน

วันที่ 1

ขั้น 1 ดำเนินการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งจดหมายเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 14 วัน ตามกฎหมาย

วันที่ 15

ขั้น 2 ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการกับ กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า
ในขั้นตอนนี้จะได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกกิจการ

วันที่ 16 – 28

ขั้น 3 ดำเนินการคืนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.20) ต่อกรมสรรพากร
ปกติต้องคืน ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและหลักฐานอื่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจและการค้า กรณีนำคืนไม่ทันกำหนดจะต้องจ่ายชำระจำนวน 2,000 บาท และหลังจากนี้บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องนำยื่นแบบ ภพ.30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อไปจนกว่าจะได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับการอนุมัติให้ออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 28

ขั้น 4 งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีเลิกกิจการ จะต้องจัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี โดยที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ชำระบัญชี

วันที่ 1

ขั้น 5นำยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) โดยแนบงบการเงินที่ได้ถูกตรวจสอบบัญชีแล้ว ต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วัน

วันที่ 1

ขั้น 6 จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี ที่กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า

วันที่ 2

ขั้น 7 คืนบัตรผู้เสียภาษีที่กรมสรรพากร

 

ขั้น 8 เอกสารอนุมัติการออกนอกระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรมสรรพากรจะออกเอกสารการอนุมัติให้ออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปกติแล้วจะไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่คืนใบทะเบียน (ขั้นที่ 3)


รายละเอียดการใช้บริการ และการจ่ายชำระ ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี

ธนาคาร
ยูโอบี สาขาลาดพร้าว
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
739-129-822-3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ธนาคาร
กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
968 2 04487 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว 2
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
928 2 02656 7
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 44
ชื่อบัญชี
บริษัท นาราการบัญชี จำกัด
เลขที่บัญชี
203 4 16272 3
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

*** งานบัญชี โทร 080 175 2000

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

 

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

 


แผนที่ นาราการบัญชี (ลาดพร้าว - กรุงเทพฯ)

map-nara

 

ถาม 1 - การยื่นงบเลิก ตามกฎหมาย ต้องครอบคลุมงบใดบ้าง

ตอบ 1 - งบดุล ณ วันเลิกกิจการต้องมีรายการย่อแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินกับทั้งบัญชีกำไรและขาดทุนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1255 ประกอบมาตรา 1196 แต่การจัดส่งงบดุล ณ วันเลิกกิจการเพื่อเป็นเอกสารประกอบรายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2538 ต้องส่งงบใดบ้าง ต้องพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงสำคัญว่าถูกต้องในงบดุลดังกล่าวประกอบด้วย

ถาม 2 - การเลิกกิจการของบริษัท-ห้างหุ้นส่วนขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎหมาย (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท) จะได้รับการยกเว้น เกี่ยวกับการการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี หรือไ่ม่

ตอบ 2 - ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1255 กำหนดให้ การเลิกห้างหุ้นส่วน - บริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำงบดุลขึ้นโดยเร็วที่สุด ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบลงสำคัญว่าถูกต้อง การที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนได้เลิกกันแล้ว ผู้ชำระบัญชีย่อมมีหน้าที่ปฎิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายโดยไม่สามารถยกเว้นได้

สำหรับกฎกระทรวง ที่ยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2544 นั้น ให้ใช้บังคับสำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปีเท่านั้น

 

ถาม 3 - บริษัทร้างไปแล้ว แต่ต้องการจะปิดไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการปิดเท่าไหร่ค่ะ

ตอบ 3 - ขอบคุณสำหรับคำถามครับ  โดยปกติ การจดทะเบียนเลิก จะขึ้นอยู่กับ 2 หน่วยงานครับ คือ
1. DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. RD กรมสรรพากร

คำว่า สถานะร้าง นั้นหมายถึง DBD ได้ตัดจำหน่ายบริษัทของคุณจากฐานข้อมูลของ DBD นั้นหมายถึง คุณไม่ต้องทำอะไรที่ DBD แล้ว เพราะร้างแล้ว แต่สำหรับ RD ยังคงมีหน้าที่ต้องแจ้งเพื่อคืนบัตรผู้เสียภาษีและ เคลียร์เรื่องภาษีให้เรียบร้อย หลักเกณฑ์การตรวจสอบสรรพากรนั้น สรรพากรมีสิทธิ์เรียกตรวจถึง 10 ปี

ส่วนเรื่องภาษีหลัก ๆ สำหรับกรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหว ก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับ รายได้จากดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่เรียกชำระค่าหุ้น  หากเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานมาแล้ว ต้องเคลียร์ทรัพย์สินและหนี้สินให้หมด ทรัพย์สินอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีหนีสินแล้วมีการยกหนี้ให้อาจถือเป็นรายได้ของกิจการ และหากกิจการมีกำไรสะสม ต้องยื่นหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ก่อนเลิกกิจการด้วย  ส่วนใหญ่ต้องทำบัญชีย้อนหลังไป 3 ปี เพราะ RD จะดูข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง

สำหรับค่าใช้จ่าย - กรณีเป็นงบเปล่า (ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องเลิกที่ DBD) จะมีดังนี้

 • ค่าจัดทำงบการเงิน พร้อมนำยื่น สำหรับ 3 ปี 22,500 บาท (ปีละ 7,500 บาท)
 • ค่ายื่นเลิกและคืนบัตรภาษีที่ RD 3,000 บาท

อย่างไรเสีย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวม

 • กรณีต้องเคลียร์ภาษีสำหรับปีที่ยังไม่ได้ยื่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่มีรายการเคลื่อนไหว และมีการจ่ายรายการที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บตามจริง

ถาม 4 - เนื่องจาก ผมอ่านเวปข้างต้นแล้วไม่เข้าใจ สรุปเหตุการณ์ตอนนี้

  1. ผมจดทะเบียนบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ยังไม่เคยทำงบ และได้รับหมายเรียกตำรวจ 2 ครั้ง แต่ยังไม่เสียค่าปรับ
  2. ผมต้องการ ยกเลิกบริษัท แล้ว ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง อย่างไร (แบบปัจจุบันทำงานออฟฟิศ ขอแบบจ่ายเงินอย่างเดียว ไปเซ็นเสาร์-ทิตย์
  3. แล้วต้องโอนเท่าไหร่ก่อน และทำอย่างไร ขอรายละเอียดด้วยครับ

ตอบ 4 - ผมเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังมีปัญหาครับ มีคนปรึกษาผมเยอะครับ อันที่จริง ถ้าผมได้คุยกันทางโทรศัพท์ น่าจะดีกว่า เพราะผมต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมหลายเรื่อง จึงจะสรุปปัญหาและวิธีการแก้ให้ตรงประเด็น

เป็นอันว่าผมตอบเท่าที่ พอตอบได้ไปก่อน  สมมุติว่า บริษัทของคุณยังไม่เคยทำอะไรมาเลย (เป็นงบเปล่า) และวันนี้วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ดังนั้น จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนปิดบริษัทดังนี้

รายการ

บาท

หมายเหตุ

 • ค่าบริการ ปิดงบปีแรก (ดึงรอบให้นานที่สุด เช่น 30 มิถุนายน 2559)

 

7,500

 • หากไม่ใช่งบเปล่า อาจต้องเรียกเก็บค่าทำบัญชีเพิ่ม
 • หากว่าบริษัทคุณจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 คุณต้องทำงบการเงินเพิ่มอีกหนึ่งปีครับ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก ประมาณ 7,500 บาท) เพราะจะจดเลิกไม่ทัน
 • ค่าปรับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) – งบปีแรก

12,000

หากผมได้ข้อมูลมากกว่านี้เกี่ยวกับหมายเรียก ทั้งเก่า และใหม่  น่าจะบอกได้มากกว่านี้ ว่ามีทางเลี่ยงไม่เสียได้อย่างไร

 • ค่าปรับ กรมพัฒนา – ยื่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าช้า

2,000

ค่าปรับขึ้นอยู่กับ จำนวนกรรมการ ปรับกรรมการท่านละ 2,000 บาท 

 • ค่าปรับกรมสรรพากร (RD) – งบปีแรก

4,000

ปรับยื่นงบการเงินล่าช้า 2,000 บาท

ปรับยื่น ภงด.50 ล่าช้า 2,000 บาท

 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) - งบปีแรก

900

โดยประมาณ

 • ค่าปรับ – ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง

?
?

ถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่ได้ถูกยกเลิก จะมีค่าปรับ 6,000 บาท
และบริษัทมีหน้าที่นำยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปอีก 6 เดือน (จากวันเลิก) จนกว่าจะได้รับหนังสืออนุมัติจากรมสรรพากร

 • ค่าบริการจดทะเบียนเลิก ทั้ง DBD + RD และค่าทำบัญชี พร้อม ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

15,000

แบ่งจ่าย 2 งวด
-งวดแรก เมื่อตอนรับงาน 50% และส่วนที่เหลือ ตอนเซ็นต์งบเลิก ก่อนจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี

 • ค่าธรรมเนียม จ่ายให้รัฐฯ และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการเลิกบริษัท

2,240

 

 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (งบเลิก)

900

โดยประมาณ

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย 1 – 10

44,540

แบ่งเป็น

 • ค่าบริการ 22,500 บาท
 • ค่าปรับ 18,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมและภาษี 4,040 บาท

ระยะเวลาที่ใช้ทำงาน ประมาณ  2 เดือน

 • ทำงบปีแรก ใช้เวลา 1 อาทิตย์
 • จดทะเบียนเลิก ทำบัญชี และตรวจสอบ ใช้เวลา  1 เดือน 2 อาทิตย์

หมายเหตุ อาจล่าช้า หากมีปัญหาเรื่องภาษีอากร นำยื่นไม่ครบ สำหรับกิจการที่ดำเนินงาน และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้ว กรมสรรพากรยังไม่ขีดชื่อออก

เงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน แบ่งเป็น 2 งวด ครับ

 • งวดแรก เมื่อตกลงจ้าง เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการงบเปล่าและจดทะเบียนเลิก และค่าธรรมเนียม = 50%(7,500+15,000) + 2,240 = 13,490 บาท
 • งวดที่สอง เมื่อเซ็นต์งบการเงิน (ปีแรก + งบเลิก) และเอกสารเสร็จชำระบัญชีเรียกเก็บ 50% ของค่าบริการที่เหลือ พร้อม SBT และค่าปรับ เป็นเงิน = 50%(7,500 + 15,000) + 12,000 + 2,000  + 4,000 + 900 + 900 = 31,050 บาท

งานบริการ นาราฯ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารพร้อมนำยื่น รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ให้ 2 ครั้ง ซึ่งถ้าเป็นงบเปล่า หรือไม่ได้ดำเนินการ จะจบได้โดยไม่ต้องเข้าพบหรือเข้าพบเจ้าหน้าที่เพียงแค่ครั้งเดียว  ลูกค้าเพียงแค่เข้ามาเซ็นต์เอกสารที่บริษัท นาราการบัญชี จำกัด เท่านั้น  และเราเปิดดำเนินการ จันทร์ ถึง วันเสาร์ ครับ หรือ สามารถเข้ามาเซ็นต์หลังเลิกงานได้เช่นกัน

หมายเหตุ ค่าปรับ และค่าภาษี อาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรณีที่ต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้จัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512


ข้อมูลอื่น เพื่อการประกอบธุรกิจ

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

ค่าจ้างขั้นต่ำ/ พื้นที่

300 จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร
273 จังหวัดชลบุรี
269 จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี
265 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
264 จังหวัดระยอง
259 จังหวัดพังงา
258 จังหวัดระนอง
257 จังหวัดกระบี่
255 จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี
254 จังหวัดลพบุรี
252 จังหวัดกาญจนบุรี
251 จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุรี
250 จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี
246 จังหวัดสงขลา และสิงห์บุรี
244 จังหวัดตรัง
243 จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง
241 จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแก้ว
240 จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา สุราษฎร์ธานี
239 จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี
237 จังหวัดนครนายก และปัตตานี
236 จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬ และลำพูน
234 จังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี
233 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุรี
232 จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร
230 จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลำปาง สุโขทัย และหนองบัวลำภู
229 จังหวัดนครพนม
227 จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์
226 จังหวัดตาก และสุรินทร์
225 จังหวัดน่าน
223 จังหวัดศรีสะเกษ
222 จังหวัดพะเยา

ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

ที่มา: กระทรวงแรงงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2555
เว็บไซต์: www.mol.go.th

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 
 

__________________________________________________________________________________________