>

เคาเตอร์แลกเงิน - ใบอนุญาตเปิดเคาเตอร์แลกเงิน ขั้นตอน เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตเปิดเคาเตอร์รับแลกเงิน

โดย นาราการบัญชี

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus

บริการขอใบอนุญาต เคาเตอร์แลกเงิน ร้านรับแลกเงิน ในเขตจังหวัด กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เราสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ

เราบริการได้ทุกจังหวัด

nara office

adv1 penalty

 

บริการขออนุญาตเปิดเคาเตอร์แลกเงิน

ค่าบริการ 20,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายชำระดังนี้

 • งวดที่ 1 เมื่อรับงาน เก็บ 50% เป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อตอบรับใบเสนอบริการ
 • งวดที่ 2 เก็บส่วนที่เหลืออีก 50% เป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียม (ก่อนออกใบอนุญาต)
 • (หมายเหตุ - กรณีต้องยื่นซ้ำ อันเเนื่องมากจากคุณสมบัติของผู้ขอ และเอกสารไม่ครบถ้วน คิดค่าบริการเพิ่ม ต่อครั้งที่ยื่นเพิ่ม 2,000 บาท)

ระยะเวลา

 • การอนุมัติใช้เวลา 4 เดือน นับจากวันยื่น โดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะรับเอกสาร 4 ช่วงเวลา คือ เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี

เงื่อนไข

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ควบคุมกิจการ) ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการทุกคน จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมกาารแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ดังนี้

 1. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 2. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงิน
 3. ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • หมายเหตุุ
  • เนื้อหา ของ ประกาศข้อ 2 "ห้ามมิให้บุคคลรับอนุญาตตั้งหรือบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ"

เอกสารที่ ต้องเตรียม

 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
 2. หนังสือรับรองว่าผู้มีอำนาจควบคุมและบริหาร ไม่มีลักษณะต้องห้าม
 3. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ
 5. ข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
 6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 7. สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจ
 8. แผนที่ แสดงจุดที่ทำการแลกเงิน
 9. เอกสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ(จุดรับแลกเงิน)
  1. สัญญาเช่า (แนบสำเนาบัตรผู้เช่าและผู้ให้เช่า) จะใช้ในกรณีที่อยู่ของบริษัท เป็นบุคคลอื่นที่มิได้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท
  2. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ กรณีที่อยู่บริษัท เป็นของผู้ถือหุ้น
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ใข้ในกรณีที่อยู่บริษัทเป็นของกรรมการ

ตัวอย่าง ใบอนุญาต แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ใบอนุญาต แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ถาม - ตอบ

ถาม 1 - ต้องการเปิดเค้าเตอร์แลกเงิน ไม่ทราบว่าในการจดทะเบียนบริษัท สามารถแสดงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ชื่อบริษัททำนองเดียวกันได้หรือไม่ (เดิมมีบริษัทท่องเที่ยว ต้องขอใบอนุญาตก่อนจึงดำเนินการได้ กลัวว่าต้องทำเหมือนกัน)

ตอบ 1 - จดทะเบียนบริษัท ได้ก่อนเลยครับ แสดงชื่อที่เกี่ยวข้อง และระบุวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับ รับแลกเงิน หรือ แลกเปลี่ยนเงินตรา ได้เลยครับ แล้วจึงค่อยขอใบอนุญาต ครับ

ถาม 2. - ถ้าเปิด ร้านรับแลกเงิน โดยขอใบอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระบุที่อยู่ตามที่ตัั้้งบริษัท แต่มีร้านรับแลกเงิน ต่างหากจากกัน สามารถทำได้หรือไม่คะ

ตอบ 2.- ไม่ได้ครับ เพราะในขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาต จะมีการวาดแผนผัง พร้อมแสดงภาพถ่าย และที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย จะเข้าตรวจสอบ (หลังจากยื่นแบบคำขอ ประมาณ 1 เดือน) เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ และสัมภาษณ์เจ้าของกิจการด้วย และในระเบียบปฎิบัติก็ระบุชัดแจ้งครบ ว่าต้องเป็นสถานที่เดียวกับที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

 
 
 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

contactแผนที่ สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

map-nara

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________