>

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant acct+help
 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท

ค่าบริการ 3,500 บาท  (เราให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ครอบคลุมบริการต่างๆ  บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการจดทะเบียน ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยครอบคลุมขอบเขตงานดังต่อไปนี้

  • ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงพิมพ์โฆษณา และส่งไปรษณีย์ตอบรับ
  • เตรียมเอกสารที่จะต้องยื่นในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
  • ดำเนินการยื่นจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ดำเนินการโดย

1. 

ดำเนินการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ และส่งไปรษณีย์ตอบรับ (ระยะเวลา 7 วัน)

นาราการบัญชี

2.

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ

นาราการบัญชี

3.

ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ  ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาราการบัญชี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ แก้ไขอำนาจกรรมการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ

บาท

ค่าบริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/อำนาจ กรรมการ – ครบวงจร
(กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการเรียกเก็บเพิ่ม ดูหมายเหตุ 1)

3,500

บวก ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • กรรมการออกจากตำแหน่ง (ไม่ว่ากี่คน) 400 บาท
 • กรรมการเข้าใหม่ คนละ 400 บาท
 • หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
 • รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

 

1,050

บวก ค่าลงพิมพ์โฆษณา

500

บวก ค่าส่งไปรษณีย์ตอบรับ

 • คนละ 25 บาท สำหรับจัดส่งในประเทศไทย
 • คนละ 125 บาท สำหรับจัดส่งในต่างประเทศ(เอเชียแปซิฟิค)

100

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

5,150

หมายเหตุ

 1. กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการบริษัท ค่าบริการคิดเพิ่ม 1,500 บาท (รวมเป็น 5,000 บาท)
 2. เราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยบวกเพิ่มค่าเดินทาง คลิ๊กที่นี้

ข้อมลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรืออำนาจกรรมการ

1. ชื่อกรรมการออกจากตำแหน่ง
2. ชื่อ อายุ ที่อยู่ ของกรรมการที่เข้าใหม่
3. อำนาจกรรมการที่ได้แก้ไข้เปลี่ยนแปลงใหม่
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม สำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน (พร้อมรับรองสำเนา และให้กรรมการที่มีอำนาจรับรองด้วย)
 • คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ บอจ.4)
 • รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)
 • สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

ความรู้เพิ่มเติม
กรณีเป็นบริษัทจำกัด

ป.พ.พ.มาตรา 1175 กำหนดว่า “ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้ดำเนินการ ดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน”

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ แก้ไขอำนาจกรรมการ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ต้องมีหนังสือนัดประชุม โดยให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่งไปรษณีย์ตอบรับแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
 • จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
 • ลงมติถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง
 • แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
 • แก้ไขอำนาจกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ คือ กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้า หรือ กรรมการของบริษัทออกจากตำแหน่ง
การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ คือ แก้ไข้อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนบริษัท

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

nara-map

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________