>

จดทะเบียนเปลี่ยน ชื่อบริษัท (พร้อมตราประทับบริษัท)

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant acct+help
 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ชื่อบริษัท พร้อมตราประทับบริษัท

ค่าบริการ 3,500 บาท (เราให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์และส่งไปรษณีย์ตอบรับผู้ถือหุ้นทุกคน
 • ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยครอบคลุมงานจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
  • ดำเนินการจองชื่อนิติบุคคล
  • จัดทำตราประทับ
  • เตรียมเอกสารจัดทำคำขอจดทะเบียนรายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
  • ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ดำเนินการโดย

1.

ดำเนินการจองชื่อบริษัท  ( 3 วันทำการ )

นาราการบัญชี

2.

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

นาราการบัญชี

4.

ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นาราการบัญชี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และเปลี่ยนแปลงตราประทับ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทและเปลี่ยนแปลงตราประทับ

บาท

ค่าบริการการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และเปลี่ยนแปลงตราประทับ
(กรณีมีชาวต่างชาติ ร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการเรียกเก็บเพิ่ม ดูหมายเหตุ 1)

3,500

บวก ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1,200

บวก ค่าจัดทำตราประทับ

500

บวก ค่าลงพิมพ์โฆษณา

500

บวก ค่าส่งไปรษณีย์ตอบรับ

 • คนละ 25 บาท สำหรับจัดส่งในประเทศไทย
 • คนละ  125  บาท สำหรับจัดส่งในต่างประเทศ (เอเชียแปซิฟิค)

100

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

   5,800

หมายเหตุ

 1. กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการบริษัท ค่าบริการคิดเพิ่ม 1,500 บาท (รวมเป็น 5,000 บาท)
 2. เราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยบวกเพิ่มค่าเดินทาง คลิ๊กที่นี

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และเปลี่ยนแปลงตราประทับ

 1. ชื่อใหม่ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาโรมัน
 2. รูปแบบใหม่ของตราประทับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมรับรองสำเนา

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนบริษัท และเปลี่ยนแปลงตราประทับ

 • สำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการ (ที่ลงลายมือชื่อ) พร้อมรับรองสำเนา
 • คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
 • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ (แบบ บอจ.4)
 • แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนด
 • หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ ผนึกอากรแสตมป์ 50 บาท

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

nara-map

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________