>

จดทะเบียนเปลี่ยน วัตถุประสงค์บริษัท เพิ่มเติมวัตถุประสงค์

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant acct+help
 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท - เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท

ค่าบริการ 3,500 บาท  (เราให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ครอบคลุมบริการต่างๆ  บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการจดทะเบียน ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยครอบคลุมขอบเขตงานดังต่อไปนี้

  • ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงพิมพ์โฆษณา และส่งไปรษณีย์ตอบรับ
  • เตรียมเอกสารที่จะต้องยื่นในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
  • ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง - เพิ่มวัตถุประสงค์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ขั้นตอนการจัดทำ
  1.  ลงประกาศหนังสือพิมพ์และส่งจดหมายตอบรับเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
  2.  จัดทำเอกสารและส่งเอกสารให้กรรมการเซ็นต์
  3. จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพราณิชย์ภายใน 14 วัน นับจาก วันที่ประชุม
  4. ทำการแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียน

ขั้นตอน

ขั้นตอน

ดำเนินการโดย

1

ลงประกาศหนังสือพิมพ์และส่งจดหมายตอบรับเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน

นาราการบัญชี

2

จัดทำเอกสารและส่งเอกสารให้กรรมการเซ็นต์

นาราการบัญชี

3

จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพราณิชย์ภายใน 14 วัน นับจาก วันที่ประชุม

นาราการบัญชี

4
ทำการแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียน นาราการบัญชี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ แก้ไขอำนาจกรรมการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ / อำนาจกรรมการ

บาท

ค่าบริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง/อำนาจ กรรมการ – ครบวงจร
(กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการเรียกเก็บเพิ่ม ดูหมายเหตุ 1)

3,500

บวก ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

700

บวก ค่าลงพิมพ์โฆษณา

500

บวก ค่าส่งไปรษณีย์ตอบรับ

 • คนละ 25 บาท สำหรับจัดส่งในประเทศไทย
 • คนละ 125 บาท สำหรับจัดส่งในต่างประเทศ(เอเชียแปซิฟิค)

100

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (สำหรับการจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ)

4,800

หมายเหตุ

 1. กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการบริษัท ค่าบริการคิดเพิ่ม 1,500 บาท (รวมเป็น 5,000 บาท)
 2. เราสามารถให้บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยบวกเพิ่มค่าเดินทาง คลิ๊กที่นี้

 

เอกสารแนบคำขอ

 1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด
 2. ภ.พ.20, ภ.พ.01 และภ.พ.09 ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้าหายแจ้งความ)
 3. สำเนาบัตรผู้เสียภาษี 1 ชุด
 4. รายละเอียดวัตุประสงค์ที่ต้องการเพิ่มเติมหรือต้องการลดออก

 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

 

nara-map

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________