>

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น (บอจ 5)

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant acct+help
 

จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

ค่าบริการ 1,500 บาท (เราสามารถให้บริการครอบคลุมได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

ขอบเขตบริการ  บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่
  • จัดทำหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินการคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  ขั้นตอน

  ขั้นตอน

  ดำเนินการโดย

  1. – วันจันทร์

  ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้กรรมการ(ผู้มีอำนาจ) สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

  นาราการบัญชี

  2. - วันอังคาร

  ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  นาราการบัญชี

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท


ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

บาท

ค่าบริการการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท
(กรณีมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการเรียเก็บเพิ่ม 500 บาท เป็น 2,000 บาท)

1,500

บวก *ค่าธรรมเนียมในการขอคัดสำเนาบัญชีรายชื่อ (ฉบับใหม่)

50/หน้า

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

1,550

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนหน้าของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
เอกสารที่ต้องการ สำหรับเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ได้แก่

 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับเดิม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นรายที่เพิ่มเข้ามาใหม่ พร้อมรับรองสำเนา
 • รายละเอียดสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือครอง

ความรู้เพิ่มเติม     การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น มี 2 แบบ คือ

 1. เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น – เป็นกรณีเปลี่ยนจำนวนหุ้นที่ถือครอง หรืออัตราส่วนระหว่างผู้ถือหุ้น
 2. เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น – เป็นกรณีทีมีการเพิ่มรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ถอนรายชื่อผู้ถือหุ้นออกจากบริษัท หรือทั้ง 2 กรณี
  หมายเหตุ : บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ทั้ง 2 แบบ พร้อมกันก็ได้

ดั้งนั้นเมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท  กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) ของบริษัทจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับใหม่  พร้อมหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

nara-map

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright
 

__________________________________________________________________________________________