จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าบริการ 2,500 บาท
ครอบคลุมขอบเขตบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนและระยะเวลาทำงาน
เราจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 วันทำการ โดยมีกำหนดการ ระยะเวลาดำเนินการคร่าวๆ จะเป็นดังนี้


เอกสารที่ต้องการสำหรับ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้แบบคำขอ แบบ ภ.พ.01 (จำนวน 5 ฉบับ) และ แบบ ภ.พ.01.1 (จำนวน 3 ฉบับ) เอกสารประกอบ ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (พร้อมฉบับจริง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ (พร้อมฉบับจริง)
 3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาข้อบังคับหรือรายงานการประชุม
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 7. สำเนาใบสำคัญแสดงรายการจดทะเบีียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
 8. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท
 9. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ
 10. บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน (ตัวจริง) ถ้ากรรมสิทธิ์ในอาคารเป็นของนิติบุคคล ต้องนำหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นมาด้วย)
 11. แผนพี่ตั้งพอสังเขป 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
 12. รูปถ่ายสถานประกอบการ 2 ชุด (ถ่ายให้เห็นชื่อบริษัทและเลขที่บ้านสถานประกอบการอย่างชัดเจนพร้อมรับรองสำเนา)

หมายเหต กรณีที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นกรรมการ ค่าบริการดังกล่าวบวกเพิ่มอีก 500 บาท เป็น 3,000 บาท

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 ; 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact

nara map

 

บทความดีดี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v910

v11

v12

v13

v14

v15

v16

v17

v18

v19

 

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้จัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

 

logo

ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant acct+help