>

การอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับบุคคลอื่น

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

การอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับบุคคลอื่น

การอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบุคคลอื่น จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากบิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยทำหนังสือให้ความยินยอมพร้อมระบุผู้รับอำนาจไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับมอบได้ไปติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนการเดินทาง รายละเอียดหนังสือตามตัวอย่างข้างล่างนี้

หนังสือให้ความยินยอม บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบุคคลอื่น


เขียนที่ ………………….
วันที่ …………………..

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อบิดา)…………….. อยู่บ้านเลขที่ ……………….(ที่อยู่ตามบัตร)............................และ ...................(ชื่อมารดา)..............................อยู่บ้านเลขที่ ……………….(ที่อยู่ตามบัตร)..................... ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของ .........(ชื่อเด็ก)........ โดยยินยอมดังต่อไปนี้

  1. ยินยอมให้..............(ชื่อเด็ก).................สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
  2. ยินยอมให้  ..........(ชื่อผู้อุปการะ)......... เป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรของข้าพเจ้า
  3. ยินยอมให้ ..........(ชื่อผู้อุปการะ)......... ทำสัญญากับ กระทรวงต่างประเทศ เกี่ยวกับความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเดินทางไปต่างประเทศของ ..........(ชื่อเด็ก)..........

ลงชื่อ..........................................บิดา
(.....................................)

ลงชื่อ.............................................มารดา
(....................................)

ขอรับรองว่า ......(บิดา)...... และ......(มารดา)...... ได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้าจริง


ลงชื่อ.........................................................
(นายณัฐวัฒน์ เชี่ยวชาญวิช)
ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

 

 

Letter of Consent

Done at: ………………………………….
Date: …………………………………….

We, …………(Father name)……………., residing at house no ……………………….. (per ID card)……………………… and …………(Mother name)……………., residing at house no ……………………….. (per ID card)………………………, who are father and mother of a child named ……………….(child name)………………………., consent the following:

  1. …………….(child name)…………., can travel aboard.
  2. ……………(Grantee)……………… has full power to take care our child.
  3. ……………(Grantee)……………… can make agreement with Ministry of Foreign Affairs regarding responsibility on any damage from our child’s going aboard.

 

………………………………………….  Father,
(……………………………………..)

………………………………………….  Mother,
(……………………………………..)

 

Certify that ….(Father name)….. and ….(Mother name)….. sign before me.

Signature …….…………………………………………….
( Mr.Nattawat Chiewchanwich Esq. )
Notarial Services Attorney

 
 

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานได้ที่

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512
แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

nara-map

1 = สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส หมอชิต
2 = สถานีรถไฟใต้ดิน จตุจักร
3 = สถานีรถไฟใต้ดิน พหลโยธิน
4 = สถานีรถไฟใต้ดิน ลาดพร้าว
5 = สถานีรถไฟใต้ดิน รัชดาภิเษก

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________