>

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

รัฐบาลได้ออกมาตรการลดอัตราภาษี เพื่อจูงใจนักลงทุน และส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ โดยได้ออกพระราชกฤษฏีกา ตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นและลดอัตรารัษฏกร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2544 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
กรณีที่ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิ ดังนี้

  1. ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ อัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ สำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
  2. ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นเวลา สองรอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน

กรณที่ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิ ดังนี้

  1. กำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  2. กำไรสุทธิส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ได้รับสิทธิ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
  3. กำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท จะได้รับสิทธิ ดังนี้

3.1 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นเวลา หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
3.2 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ตามกรณีที่ 2 หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาบัญชีใดที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 5 ล้านบาท หรือมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกิน 30 ล้านบาท บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นและลดอัตราภาษี ตาม (1) (2) และ (3) และจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราภาษีเช่นเดียวกับกรณีที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดๆ ไป แม้ว่าต่อมาในรอบระยะเวลาบัญชีถัดๆ ไปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น จะมีทุนและรายได้ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดก็ตาม

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________