>

นิติบุคคลสามารถมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการสอบบัญชีและทำบัญชีได้ หรือไม่

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

นิติบุคคลสามารถมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการสอบบัญชีและทำบัญชีได้ หรือไม่

นิติบุคคลสามารถมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริการด้านสอบบัญชี ด้านการทำบัญขี หรือวิชาชีพด้านอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ ตาม พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ม.11 เป็นการให้สิทธินิติบุคคลให้ประกอบกิจการได้ และมิใช้เรื่องที่โดยสภายแล้วสิทธิดังกล่าวจะมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา แต่สำหรับการทำในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำงานในด้านวิชาชีพเฉพาะเป็นการทำงานในด้านวิชาชีพเฉพาะ เช่น การสอบบัญชี การทำบัญชี ซึ่งโดยสภาพแล้วจะมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา นิติบุคคลจึงไม่สามารถมีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้  แม้การสอบบัญชี การทำบัญชี ฯลฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนก็ตาม แต่นิติบุคคลต้องดำเนินการให้บุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามและได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการ นิติบุคคลไม่สามารถไปดำเนินการเองได้

อ้างถึง - พณ.0803.03/512 ลงวันที่ 18 พ.ค.2548

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________