>

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนายทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนายทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนังานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบันที่ 5) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 9 (3) กำหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพษณิชย์ ซึ่งใน พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ม.5 ได้ให้คำนิยามของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ว่า หมายถึงข้าราชการที่ปฎิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและตำแหน่งในงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดขึ้น ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน (ม.35) แม้กฎหมายกำหนดให้นายกฯ เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจัหงวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตาม (ม.39) ก็ไม่ถือว่านายกฯ เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามความหมายดังกล่าว จึงไม่อาจเป็นนายทะเบียนพาณิชย์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวได้

อ้างอิง พณ.0803.02/617 ลงวันที่ 14 มิย 48, ปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 29 มี.ค.49 ข้อ 5(3)

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________