>

ความรับผิดชอบที่ บริษัทจำกัด จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดย บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

ี่ความรับผิดชอบที่ บริษัทจำกัด จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ

หัวข้อ

1

ป้ายชื่อ ดวงตรา และเอกสารของบริษัทจำกัดจะต้องมีคำว่า “บริษัท” ไว้หน้าชื่อ และคำว่า “จำกัด” ไว้ท้ายชื่อ

2

การรับชำระเงินค่าหุ้นต้องถูกต้องและตรงกับรายการทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วตามที่ขอจดทะเบียน

3

จัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น มีข้อความที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

4

จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ และลงรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

5

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 6 เดือน นับแต่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และต่อไปให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกระยะ 12 เดือน

6

จดบันทึกรายงานการประชุม และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และของที่ประชุมกรรมการให้ถูกต้องและเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้

7

จัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (อนุมัติงบดุล) ส่งต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

8

บริษัทจำกัด ต้องทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้สอบบัญชี อย่างน้อยหนึ่งคน ตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชีพร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับแต่วันอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้ รวมถึงบริษัทที่แม้ว่าจะมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย

9

บริษัทจำกัด ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีและมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมาย

10

การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้แล้ว บริษัทจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนด้วย เช่น

 • การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
 • การเปลี่ยนแปลงสำนักงาน
 • การเปลี่ยนดวงตราประทับ
 • การเพิ่มทุน / การลดทุน / ควบบริษัท
 • การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
 • การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิอาทิ เช่น ชื่อ วัตถุประสงค์ จังหวัดที่ตั้งสำนักงานและทุน
 • การเปลี่ยนแปลงรายการอื่นที่ควรแจ้งให้ประชาชนทราบ

11

กิจการที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน

 • คำขอจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่และ/ หรือกรรมการออกจากตำแหน่งต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ตั้งกรรมการขึ้นใหม่ หรือกรรมการออกจากตำแหน่ง
 • คำขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทจำกัด หรือให้ควบบริษัทจำกัดต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชึมได้มีการลงมติพิเศษ
 • คำขอจดทะเบียนตั้งข้อบังคับใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติพิเศษ
 • คำขอจดทะเบียนควบบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้มีการควบบริษัทเข้าด้วยกัน
 • คำจอจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกกัน
 • คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นจอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้เปลี่ยนตัว
 • คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนายผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นของจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมได้มีการลงมติ หรือวันที่ศาสได้มีคำพิพากษา
 • การยื่นรายงานการชำระบัญชีของบริษัทจำกัดจะต้องยื่นทุกระยะเวลา 3 เดือน
 • คำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ

 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________