>

บริษัทจำกัดสถานะ ร้าง ต้องทำอย่างไร กรรมการจะมีความผิดหรือไม่หากยังคงเพิกเฉย และจะกลับมาทำธุรกิจใหม่่ได้หรือไม่่

 

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

urgent-dormant webboard
 

บริษัทจำกัดสถานะ ร้าง ต้องทำอย่างไร กรรมการจะมีความผิดหรือไม่หากยังคงเพิกเฉย และจะกลับมาทำธุรกิจใหม่่ได้หรือไม่่

บริษัทจำกัดสถานะ "ร้าง" คือบริษัทที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง มีผลให้บริษัทเป็นอันเลิกกันตั้งแต่เมื่อโฆษณาแจ้งความในหนังสือราชกิจจนุเบกษา ลักษณะบริษัทที่เข้าข่ายการเป็นบริษัทร้าง เมื่อปรากฏว่าบริษัทใดมิได้ส่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี นับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังลงไป ทั้งนี้ไม่ว่าบริษัทนั้นจะได้มีการติดต่อทางทะเบียนในเรื่องอื่นใดหรือไม่ หรือบริษัทที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีมิได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิกบริษัท และนายทะเบียนได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ส่งรายงานการชำระบัญชีหรือให้มาจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ที่ลงในคำบอกกล่าวแล้ว แต่ผู้ชำระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม ให้สันนิษฐานว่า บริษัทนั้นมิได้ทำการค้า หรือประกอบการงานหรือไม่มีผู้ชำระบัญชีทำการอยู่แล้วแต่กรณี เมื่อปรากฎมูลเหตุเบื้องต้นอันเป็นข้อสันนิษฐานที่จะดำเนินการถอนทะเบียนร้างได้ ตามวรรคแรกแล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อถอนทะเบียนบริษัทให้เป็นบริษัทร้างต่อไป กรณีที่ปรากฎต่อนายทะเบียนในระหว่างดำเนินการเพื่อถอนทะเบียนบริษัทร้างว่าบริษัทยังคงทำการค้าหรือประกอบการงานอยู่ หรือยังมีตัวผู้ชำระบัญชีกระทำการชำระบัญชีอยู่หรือได้มีส่วนราชการใดมีหนังสือขอให้ระงับการถอนทะเบียนบริษัทร้างไว้ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี หรือเพื่อประโยชน์ที่สำคัญอื่นใดของทางราชการ ให้นายทะเบียนพิจารณาระงับการถอนทะเบียนบริษัทร้างนั้น ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ป.พ.พ. ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท เรื่องการถอนทะเบียนร้าง มาตรา 1246 ขั้นตอนการกลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนมีดังนี้

  1. บริษัทร้างที่ประสงค์จะกลับมาประกอบกิจการอีก จะต้องดำเนินการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทเข้าสู่ทะเบียนตาม ป.พ.พ. 1246 (6)
  2. วิธีการฟื้นคืนสู่ทะเบียนคือ บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ จะต้องจ้างทนายไปร้องต่อศาลโดยยื่น คำร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลสั่งให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียน ระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ยื่นร้องจนถึงศาลมีคำสั่งให้คืนสู่ทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน
  3. เมื่อศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนแล้ว ให้ผู้ร้องขอคัดสำเนาคำสั่งศาลโดยมีคำรับรองของเจ้าหน้าที่ศาลและทำหนังสือแจ้งนายทะเบียนเพื่อขอให้นายทะเบียนกลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียน ตามคำสั่งศาลพร้อมแนบคำสั่งศาลมาด้วย (สำเนาคำสั่งศาลให้ส่งฉบับที่เจ้าหน้าที่ศาลได้รับรองความถูกต้องแล้ว)
  4. นายทะเบียนเมื่อได้รับคำสั่งศาลแล้ว จะดำเนินการออกคำสั่งกลับจดทะเบียนคืนเข้าสู่ทะเบียนและแก้ไขข้อมูลรายการทะเบียนในหนังสือรับรอง พร้อมกับนำคำสั่งจดชื่อคืนสู่ทะเบียนส่งไปลงประกาศราชกิจจานุเบกษา
  5. บริษัทเมื่อคืนสู่ทะเบียนตามคำสั่งศาลแล้ว ให้ถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่เสมือนดั่งว่ามิได้มีการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1246 (6) ซึ่งมีผลให้บริษัทกลับมามีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายเหมือนเดิม

ค่าบริการ สำหรับการ ฟื้นบริษัทร้าง เพื่อให้ทำธุรกิจได้เหมือนเดิม ราคา ......... บาท (ติดต่อ คุณ ธนา 080-175-2000)

 

เพิ่มเติม - ข้อควรทราบ

การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง

ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273/1 มาตรา 1273/3 และมาตรา 1273/4 ได้กำหนดให้นายทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ส่งหนังสือฉบับที่ 1 สอบถามห้างหุ้นส่วน/บริษัท ว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่ และให้ห้างหุ้นส่วน/บริษัทมีหนังสือตอบกลับภายใน 30 วัน
  2. ภายหลังครบกำหนด 30 วัน แล้วมิได้หนังสือตอบฉบับที่ 1 นายทะเบียนจะส่ง หนังสือฉบับที่ 2 เพื่อแจ้งให้ห้างหุ้นส่วน/บริษัททราบว่า เมื่อพ้นเวลา 90 วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือฉบับที่ 2 ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เว้นแต่จะแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น ในกรณีห้างหุ้นส่วน/บริษัทนั้นเป็นอันสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อออกเสียจากทะเบียน
  3. ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ถือว่า ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นั้น สิ้นสภาพนิติบุคคล ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใดๆ ของห้างหุ้นส่วน/บริษัทรู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่ห้างหุ้นส่วน/บริษัทถูกขีดชื่อออกจะทะเีบียนก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนจดชื่อห้างหุ้นส่วน/บริษัท กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน แต่ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วน/บริษัท ออกจากทะเลียน
 

ตัวอย่าง - หนังสือฉบับที่ 1 สอบถามห้างหุ้นส่วน/บริษัท ว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่

สอบถามการทำการค้าขายหรือประกอบการงาน

ตัวอย่าง - หนังสือฉบับที่ 2 บอกกล่าวจะขีดชื่อออกจากทะเบียน

ร้างบัญชี

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 
 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________