>

หน่วยงานราชการ กับ การประกอบธุรกิจ

(ใบอนุญาติ กับ การประกอบธุรกิจ ; การประกอบธุรกิจ ต้องแจ้ง หน่วยงานราชการใด)

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี
 

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (หน่วยงานราชการ กับ การประกอบธุรกิจ)

การประกอบธุรกิจในและต่างประเทศ สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง คือ กฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฟื่อเป็นการกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยของประชาชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดังนี้

ด้านภาษี

ประเภท

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

กรมสรรพากร

www.rd.go.th

ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย

กรมสรรพสามิต

www.excise.go.th

ภาษีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

กรมศุลกากร

www.customs.go.th

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร

www.thailocaladmin.go.th

ด้านแรงงาน

ประเภท

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

-ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่ เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปโดยขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ประกันตน
-แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกอบธุรกิจ(นายจ้าง)
-การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

www.sso.go.th

-การจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
-การยื่นข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

www.labour.go.th

-การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ของแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานมีทักษะ
-การยื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

กรมการจัดหางาน

www.doe.go.th

การอนุญาตการผลิต การจำหน่าย การนำเข้า-ส่งออก การรับรองมาตรฐาน

ประเภท

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ สุรา ยาสูบ บุหรี่ เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ

กรมสรรพสามิต

www.thailocaladmin.go.th

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

กรมธุรกิจพลังงาน

www.doeb.go.th

สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตนำเข้าใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศ

www.dft.go.th

ประกอบการค้าข้าว ผลิต นำเข้าจำหน่าย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด กำหนดสินค้าควบคุม กำหนดราคาสินค้า การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

กรมการค้าภายใน

www.dit.go.th

ผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และสารตั้งต้นวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

www.fda.moph.go.th

ผลิต จำหน่าย นำเข้า สารเคมี พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี

กรมวิชาการเกษตร

www.doa.go.th

อาหารสัตว์ ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

กรมปศุสัตว์

www.dld.go.th


ประเภท

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม ภาษีป้าย การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เสริมสวย/แต่งผม

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เทศบาลเมืองพัทยากรุงเทพมหานคร

www.thailocaladmin.go.th

รับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นหน่วยตรวจให้กับสถาบันมาตรฐานต่างประเทศรับรองฉลากเขียว รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน รับรองระบบงาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

www.dld.go.th

รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

www.doa.go.th

รับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

กรมประมง

www.fisheries.go.th

จดทะเบียนตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

www.ipthailand.go.th

สิทธิผู้บริโภค ด้านโฆษณา สลาก สัญญา สินค้าที่อาจเป็นอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

www.ocpb.go.th

ธุรกิจบริการ

ประเภท

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

ธุรกิจหอพัก อพาร์ตเม้นท์ ห้องเช่า

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

www.opp.go.th

ขออนุญาตจัดตั้ง ต่ออายุใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ขายทอดตลาด การพนัน โรงรับจำนำ ค้าของเก่า ค้าอาวุธปืน

-กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
-ต่างจังหวัดติดต่อที่ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ

www.dopaservice.com

ภัตตาคาร ไนต์คลับ บาร์ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ

-กรุงเทพมหานครติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ
-ต่างจังหวัดติดต่อที่ อบต.เทศบาล

www.thailocaladmin.go.th

คุ้มครองและส่งเสริมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น ตำรับยาไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

www.dtam.moph.go.th

กิจการปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

www.hss.moph.go.th

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูล ส่วนใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักงาน บริษัท นาราการบัญชี จำกัด ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________