>
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี
 

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

ความเป็นมา

กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-starting business) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ เริ่มต้นธุรกิจของประเทศไทย มีการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เป็น Single Form, Single Point และ Single Number โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เลข 13 หลัก เลขเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน ช่วยให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้เสียภาษี ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการประกอบการ และติดต่อราชการได้เป็นอย่างดี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้วที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้ส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม กิจการร่วมค้า บุคคลต่างด้าว รวมทั้งผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยู่เดิม ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้ง การจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทำใบกำกับภาษี การจัดทำใบเสร็จเป็นต้น

ผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
หน่วยงานที่ออก
บุคคลธรรมดา
ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กรมการปกครอง
นิติบุคคลไทย และนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องจดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิใช่นิติบุคคล บุคคลต่างด้าว กองมรดกที่ยีงมิได้แบ่ง กิจการร่วมค้า มูลนิธิ สมาคม ผู้จ่ายเงินได้
ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

 

การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในเอกสารที่พิมพ์ไว้แล้ว

กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีใช้หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับและใบส่งของ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว โดยให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมต่อไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมในการจัดทำเอกสารภาษี

สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรม ในการจัดทำหนังสือรับองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับ และใบส่งของที่ไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมหรือแก้ไขได้ทัน กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ปรับปรุงได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เช่นกัน

 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________