>
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทร้าง บัญชีร้าง (ขีดชื่อออกจากระบบทะเบียน)
Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทร้าง บัญชีร้าง (ขีดชื่อออกจากระบบทะเบียน)

นายทะเบียนมีอำนาจ ที่จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน หรือ
  2. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี  แต่ผู้ชำระบัญชีมิได้ทำรายงานการชำระบัญชี หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในสามปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิกและนายทะเบียนได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ชำระบัญชีแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชี หรือยื่นรายงานการชำระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแล้ว  แต่ผู้ชำระบัญชีมิได้ปฎิบัติตาม หรือ
  3. นายทะเบียนมีมูลเหตุอื่นที่เชื่อได้ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ประกอบการงานนอกเหนือจากกรณีตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2

ในระหว่างการดำเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้าง หากปรากฎข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน

  1. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถ้านายทะเบียนได้รับคำตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นหนังสือว่ายังคงทำการค้าหรือประกอบการงานอยู่
  2. ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ดำเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชำระบัญชีหรือยื่นรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี  ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัหรือผู้ชำระบัญชีดำเนินการให้มีตัวผู้ชำระบัญชีหรือยื่นรายงานการชำระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วแต่กรณี
  3. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีเหตุอื่นที่ไม่อาจขีดชื่อออกจากทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว
  4. ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมายลักษณะล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนบริษัทนั้น
  5. ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่มีที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ แต่ในระหว่างการได้มาจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่

 

ตัวอย่าง - หนังสือสอบถามห้างหุ้นส่วน/บริษัท ว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่

สอบถามการทำการค้าขายหรือประกอบการงาน

 
กรณีที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________