>

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ข้อควรทราบของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
เว็บบอร์ด ประกาศ คน หา งานบัญชี / งาน หา คนบัญชี / อะไร อะไร ก็ บัญชี
 

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

บริการขออนุญาตนำเที่ยว ใบอนุญาต ธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Domestic) ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound) ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)

ค่าบริการ 20,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการจ่ายชำระดังนี้

 • งวดที่ 1 เมื่อรับงาน เก็บ 50% เป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อตอบรับใบเสนอบริการ
 • งวดที่ 2 เก็บส่วนที่เหลืออีก 50% เป็นเงิน 10,000 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียม (ก่อนออกใบอนุญาต)

ข่าวด่วน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกรมฯ ได้ออกระเบียบใหม่เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อป้องปรามปัญหานอมินีและสกัดกั้นผู้ที่ไม่วังดีในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทย โดยออก “ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558” ซึ่งสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวจะ “ต้องได้รับอนุญาต” ให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว ก่อนซึ่งเบื้องต้นกรมฯ จะรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ทั่วๆ ไปให้ก่อน หลังจากนั้นให้นำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่กรมฯ ออกให้ไปยื่นขอความเห็นขอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากกรมท่องเที่ยว เมื่อได้รับใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวแล้ว จึงนำหลักฐานนั้นมาจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ นำเที่ยว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกครั้ง ซึ่งระเบียนใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

มาตรา 17 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ทันของบริษัทไม่ต้องกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทกิ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

(ข) กรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 16

,มาตรา 32 ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

มาตรา 35 ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกสองปี ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผุ้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละสองต่อเดือน และถ้าพ้นสามเดือนแล้วยังมิได้ชำระ ให้นายทะเบียนสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่ม ซึ่งต้องงดไม่เกินหกเดือนนับแต่วันสั่งพักใช้ใบอนุญาต

เมื่อพ้นหกเดือนแล้ว ถ้าผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมและเงินเพิ่มตามวรรคสองให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551

 1. แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ตามมาตรา 32)
 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกๆ 2 ปี นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่่ยว ได้ก่อนภายใน 120 วัน (ผู้ใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพีิมอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรา 35)
 3. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ียวเปลี่ยนแปลงรายการของนิติบุคคล คุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องมีอยู่ตลอดเวลาของการประกอบธุรกิจนำเที่ยวคือ (ตาม มาตรา 17)
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผุ้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ และผู้มีอำนาจกระทำการแทน ต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
  • บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทนต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
  • (ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวใดเปลี่ยนแปลงรายการของนิติบุคคลแล้วทำให้ขาดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้)
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงที่ตั้่งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน เพิ่มหรือยกเลิกสำนักงานสาขา เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานสาขา และอื่นๆ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่่ยวต้องยื่นเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง
 5. การเปลี่ยนชื่อและที่อยู่ หรือรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่่ยว สำนักงานทะเบียนฯ อาจมีการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำนักงานทะเบียนฯ อาจมีการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาตฯ ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจึงไม่ควรนำใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไปเคลือบพลาสติก

ข้อควรทราบของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 • ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 • คุณสมบัติตามมาตรา 16 หรือ 17 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ต้องมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • การขาตคุณสมบัติตามมาตรา 16 หรือ 17 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะเป็นเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประำกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ผู้ประกอบการนำเที่ยว ต้องมีการจดทะเบียนและวางเงินประกันกับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ธุรกิจนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ ต้องวางประกัน จำนวน 10,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้เฉพาะในจังหวัดที่จดทะเบียนและจังหวัดข้างเคียงซึ่งอยู่ในพื้นที่่เดียวกัน และบริการได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
  • ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ (Domestic) ต้องวางประกันจำนวน 50,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกจังหวัด โดยไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
  • ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Inbound) ต้องวางประกันจำนวน 100,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกจังหวัด โดยไม่ให้นำเที่ยวไปยังต่างประเทศ ให้บริการได้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น
  • ธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ต้องวางประกันจำนวน 200,000 บาท สามารถประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

โทร 02 401 1111, 02 219 4029 -- 30 หรือ 02 210 4010 -- 7 ต่อ 133, 144, 155

 

ตัวอย่างใบอนุญาตท่่องเที่ยว - ประเภท เฉพาะพื้นที่

ใบอนุญาตท่องเที่ยว

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________