>

ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ไม่เกิน 200 รายต่อปี

หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ไม่เกิน 200 งบ (หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556)

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดให้สภาวิชาชีพฯ มีภารกิจตามหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพ (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และเพื่อให้การปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงเห็นสมควรออกข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีว่า ด้วย หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 โดยมีเนื้อหากำหนดเกี่ยวกับจำนวนงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะสามารถปฎิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตและแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในปัจจุบัน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งรายชื่อกิจการที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะลงลายมือชื่อในแต่ละปีด้วย

เนื้อหาของข้อกำหนด

ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ไม่เกิน 200 รายต่อปี โดยผู้สอบบัญชีใดตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินเกิน 200 รายต่อปี ให้ถือว่าผู้สอบบัญชีนั้นตรวจสอบบัญชีเกินกว่าความรู้ความสามารถ และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในการปฎิบัตงาน หรือปำบัตตนในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ประเภทกิจการที่นับรวมใน 200 ราย

รวมเฉพาะธุรกิจที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าป ที่ผู้สอบบัญชีปฎิบัติงานสอบบัญชีตามมาตราฐานการบัญชี

การนับจำนวนราย

นับตามปีปฎิทิน (มกราคม - ธันวาคม) ดดยพิจารณาจาก วัน/เดือน/ปี ที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อไม่ว่าจะเป็นงบการเงินของรอบบระยะเวลาบัญชีใดก็ตาม
ให้มีผลบังคับใช้กับการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ช่วงเวลาที่ต้องแจ้งรายชื่อธุรกิจ

ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อกิจการที่ตนจะลงลายมือชื่อแสดงความเนต่องบการเงินในปีถัดไปที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วยตรงตามความเป็นจริงทุกประการต่อสภาวิชาชีพ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้สอบบัญชีแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนการลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี

การแจ้งยืนยัน

ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งยืนยันรายชื่อกิจการที่ตนลงลายมือชื่อไว้ต่อสภาวิชาชีพ ดังนี้

1. กิจการที่ตนลงลายมือชื่อตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ต้องแจ้งภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีที่ลงลายมือชื่อ
2. กิจการที่ตนลงลายมือชื่อ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ต้องแจ้งภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ลงลายมือชื่อ

การกำกับดูแล

คณะกรรมการวิชาชีพอาจมีหนังสือให้ผู้สอบบัญชีมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจง หากผู้สอบบัญชีไม่ปฎิบัติตาม ให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อดำเนินการต่อไป

บทเฉพากาล

  • ในปีแรกที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับให้ผุ้สอบบัญชีแจ้งรายชื่อกิจการที่ตนจะลงลายมือชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
  • จำนวนงบการเงินไม่เกิน 200 รายต่อปี ไม่บังคับใช้กับผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากกิจการเกินกว่า 200 รายต่อปี แต่ต้องไม่เกิน 300 รายต่อปี ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ

ที่มา DBD Magazine ฉบับที่ 19 ปี 2556 , www.dbd.go.th

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________