>
ขั้นตอนการทำข้อหารือไปยังกรมสรรพากร
Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

adv1 webboard
 

ขั้นตอนการทำข้อหารือไปยังกรมสรรพากร มีดังนี้

  1. ทำเป็นหนังสือหรือจดหมายเรียนถึง อธิบดีกรมสรรพากร
  2. บรรยายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดครบถ้วนทุกเหตุการณ์ที่ต้องการถาม พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปพร้อมหนังสือข้อหารือ
  3. ส่งหนังสือหรือจดหมายไปยัง กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

The procedure of preparing discussion letter to the Revenue Department as following:

  1. Preparing letter to the Director-General of Revenue Department for the matter that would
  2. The letter should be mentioned to the company’ situation and issue that would like to discuss with them and attach? the related document (if any) with discussion letter
  3. Sending the discussion letter to The Revenue Department  Address: No.90, Phaholyothin Soi  7, Phalholyothin Road, Samsen Nai Phyathai Bangkok 10400


ตัวอย่าง ข้อหารือ

เลขที่หนังสือ : 0702/382

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(7) มาตรา 40(1)(2) และมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ : ส. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และต้องจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยประชุมตามข้อ 4 และ ข้อ 5 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 (ระเบียบสภาฯ) ส. จึงขอหารือว่า

  1. ค่าเบี้ยประชุมถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร หรือไม่
  2. หน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประชุม มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ และหักในอัตราร้อยละเท่าใด

แนววินิจฉัย : ส. เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกระทรวง ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เมื่อ ส. จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจึงมิใช่ค่าเบี้ยประชุมที่ทางราชการเป็นผู้จ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร ส. จึงมีภาระภาษีดังนี้

  1. กรณี ส. จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนให้แก่กรรมการ ซึ่งเป็นลูกจ้างของ ส. เป็นประจำทุกเดือนตามอัตราที่ระเบียบสภาฯ กำหนด เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ส. มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
  2. กรณี ส. จ่ายค่าเบี้ยประชุม เป็นรายเดือนหรือเป็นครั้งคราวให้แก่ผู้รับซึ่งมิใช่ลูกจ้าง ของ ส. เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ส. มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับ 1.

แหล่งที่มา เว็บไซท์กรมสรรพากรม , http://www.rd.go.th/publish/52465.0.html


สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________