>
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ตัวอย่าง หัวข้อ และเนื้อหา
Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant
 

nara office

adv1 webboard
 

ตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์

มีหัวข้อและเนื้อหาประกอบด้วย

 1. คำนิยาม แสดงความหมายของคำศัพท์สำคัญ ที่จะถูกระบุไว้ในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละรายแต่ละประเภทจึงมีคำศัพท์คำเดียวกันก็อาจให้ คำนิยามและความหมายของคำๆนั้นแตกต่างกัน
 2. เครื่องหมายการค้าและข้อกำหนดในการใช้งาน เป็นการระบุรายการของเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมดในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรรมสิทธิ์และข้อกำหนดคำสำคัญระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ (เจ้าสิทธิ์และเป็นผู้ให้สิทธิ์) กับแฟรนไชส์ซี (ผู้รับสิทธิ์)
 3. การสิทธิ์แฟรนไชส์ ระยะเวลาของสัญญาค่าธรรมเนียม และการโอนสิทธิ์ เป็นการระบุถึงรายละเอียดของรูปแบบร้านแฟรนไชส์สถานที่ตั้ง ขอบเขตการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายกรค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ระยะเวลาของสัญญา ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ และอื่นๆ
 4. หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์ เป็นการระบุถึงสิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องปฏิบัตและต้องดำเนินการเพื่อให้แฟรนไชส์ซีสามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์ได้ตามสัญญา
 5. หน้าที่ของแฟรนไชส์ซี เป็นการระบุถึงสิ่งที่แฟรนไชส์ต้องปฏิบัติและยึดถือ เพื่อให้สามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์ได้ตามปัญญา
 6. มาตรฐานและเงื่อนไขตามเทคนิค เป็นการระบุถึงกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การให้บริการ การฝึกอบรม การเงินการบัญชี และการบริหารร้านแฟรนไชส์
 7. ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ์ เป็นการเงินแฟรนไชส์ซอร์เพื่อแลกกับการที่ได้รับโอกาสในการใช้สิทธิ์ประกอบการร้านแฟรนไชส์ โดยใช้เงินดังกล่าวอาจเรียกเก็บตามสัดส่วนของยอดขายในแต่ล่ะเดือน หรือตามแต่จะตกลงกัน
 8. การลงโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เป็นการระบุเงื่อนไขและรูปแบบการทำโฆษณาและส่งเสริมการขาย รวมถึงระบุจำนวนเงินค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ที่แฟรนไชส์ซอร์จะเรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซี
 9. การประกันเป็นการระบุถึงรูปแบบการทำประกันภัยที่แฟรนไชส์ซีพึ่งดำเนินการเพื่อเป็นการคุ้มครองรายได้ค่าใช้จ่าย และผลของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบการร้านแฟรนไชส์
 10. บัญชี งบการเงิน รายงาน และการตรวจสอบ เป็นการระบุเกี่ยวกับรูปแบบทางการบัญชีและการเงินที่แฟรนไชส์ซีต้องดำเนินการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้แฟรนไชส์ซอร์สามารถเข้าตรวจสอบทางการบัญชีและการเงินได้
 11. การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และข้อกำหนดภายหลังการสิ้นสุดสัญญา เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและกรณีต่างๆ ที่จะนำไปสู่การผิดสัญญา การเลิกสัญญา และผลที่จะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญาและการเลิกสัญญา
 12. เอกสารสัญญา เป็นการระบุถึงการมีหรือได้รับเอกสารสัญญาของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีโดยถูกต้องตามหลักกฏหมาย
 13. การการข้อพิพาท เป็นการระบุถึงเงื่อนไขและการดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
 14. ภาคผนวก ได้แก่สาระสำคัญหรือรายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆเช่น เงื่อนไขอื่นของสัญญา มาตรฐานตกแต่งร้านและการบำรุงรักษา คู่มือปฏิบัติการ คู่มือประกอบการร้านแฟรนไชส์

ผู้ประการที่สนใจ สามารถดูตัวอย่างสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อเน้นย้ำว่าตัวอย่างสัญญาธุรกิจสัญญาแฟรนไชส์ที่จัดทำขึ้นนี้ ไม่ใช่สัญญามาตรฐาน จึงห้ามสำเนาหรือคัดลอกทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้เป็นสัญญาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นจึงต้องปรับเปลี่ยนข้อความและเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแต่กรณีไป และควรได้รับคำปรึกษาแนะนำจากนักกฏหมายหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - วารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต้นสายปลายทางธุรกิจ ปีที่ 5 ฉบับที่ 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

 
 

สถานที่ติดต่อสำนักงาน

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact

 

แผนที่ - นาราการบัญชี สำนักงาน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

nara-map

 

เราบริการ: จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัท ตรวจสอบบัญชี บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คัดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร จัดหานักบัญชี ฝึกอบรมพนักงานบัญชี

ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการของเรา บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

copyright

__________________________________________________________________________________________