>

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี – ขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus
นักบัญชีอิสระ

nara office

สำนักงาน กรุงเทพฯ

adv1 webboard
 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี – ขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 1175 เกี่ยวกับเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับรองงบการเงิน สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กล่าวคือ ทุกบริษัทจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น  (หากเป็นการประชุมเพื่อลงมติพิเศษ ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน)

ดังนั้นเพื่อเป็นการปฎิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  บริษัท นาราการบัญชี จำกัด ใคร่ขอให้ท่านเตรียมความพร้อม สำหรับการปฎิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวด้วย ดังนี้

 1. บังคับใช้สำหรับ บริษัท จำกัด เท่านั้น
 2. ท่านสามารถปฎิบัติได้เอง โดยส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรณีย์ตอบรับ และต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วย
 3. จะต้องจัดประชุมให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 เมษายน 2559 กล่าวคือท่านต้องส่งหนังสือแจ้งการประชุมและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2559
 4. เก็บหลักฐานการส่งไปรณีย์ตอบรับและการลงโฆษณาไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

  อนึ่ง นาราการบัญชี ใคร่ขอให้ข้อสังเกตว่า
 5. ตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อให้แน่ใจ่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นจริงของบริษัท  เพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น
 6. ควรแจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายให้ทราบก่อนการส่งหนังสือบอกกล่าว
 7. ตามกฎหมายใหม่ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2551 นั้น ยินยอมที่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีเพียงแค่ 3 คนได้  ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการลดภาระทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้
 8. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ต้องจัดให้มีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1196 และต้องนำยื่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่ มกราคม 2559 การยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ ต้องยื่นผ่าน ระบบ e-filing เท่านั้น)

กรณีที่ท่านต้องการให้เราดำเนินการให้ กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายตามจริงดังนี้

 • ค่าลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 800 บาท
 • ค่าไปรษณีย์ตอบรับ ในประเทศไทยโดยประมาณ 37 บาท/ท่าน
 • ค่าไปรณีย์ตอบรับต่างประเทศโดยประมาณ 125 บาท/ท่าน

และ นาราการบัญชี ยังมีบริการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น

 • จัดเตรียม แบบ สบช 3
 • จัดเตรียม บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • นำยื่นในเขตกรุงเทพฯ (ตั้งแต่ มกราคม 2559 การยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ ต้องยื่นผ่าน ระบบ e-filing เท่านั้น)

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติมกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้จัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายจดทะเบียนธุรกิจ

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นงบการเงิน

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ไปใช้ ยื่นงบการเงิน สำหรับงบการเงิน รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบ สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน
แบบ สบช 3/1 แบบนำส่งงบการเงิน สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ
แบบ บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 
 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 

__________________________________________________________________________________________